วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจาปี 2566 ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลก

NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจาปี 2566 ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลก

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจาปี 2566 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7 – 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สาธารณรัฐปานามา ต่อไป


ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “NSM อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวง อว. ที่ส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ และสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมจินตนาการความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงการค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ หวังว่าเวทีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้หันมาสนใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น อันเป็นฐานกาลังปัญญาที่สาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”


ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวว่า “บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด ได้รับการแต่งตั้งจาก World Robot Olympiad Association Ltd. ให้เป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2023 : World Robot Olympiad 2023) ในประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐปานามา โดยปีนี้ประเทศไทยได้กาหนดจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค 1 สนามพิเศษและ 1 การแข่งขัน ฯ ในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 รอบ โดยคาดว่าจะมีจานวนทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 700 ทีมจากทั่วประเทศจานวนกว่า 3,600 คน ซึ่งทีมผู้ชนะการแข่งขันฯ ระดับชิงแชมป์ประเทศไทยของแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐปานามา พร้อมชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป โดยการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมาย ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เซ็นทรัล ศรีราชา เดอะมอลล์โคราช และ อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “ทางมหาลัยฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านพื้นที่ในการจัดการแข่งขันระดับประเทศครั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันให้เด็ก ๆ และเยาวชน ได้รู้จักและหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเวทีนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนเพื่อนาไปต่อยอดด้านการศึกษา พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศต่อไป”
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อานวยการสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “OKMD หรือ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) – สบร. อยู่ภายใต้สังกัด สานักนายกรัฐมนตรี เรามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีโอกาสแสวงหา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนของประเทศ โดยเฉพาะเยาวชน เพราะเยาวชนคือความหวังของประเทศ ซึ่งในงานนี้เป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนของเราจะได้รับการส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์เป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ขยายความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ โดยน้อง ๆ สามารถนาความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับตัวเอง และรู้จักทางานร่วมกันเป็นทีม สามารถริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้ อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่า หุ่นยนต์เองเป็นเทรนด์ในปัจจุบันและอนาคตที่น้อง ๆ เยาวชนสนใจ okmd เองก็เล็งเห็นว่า กิจกรรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้เอง เป็นองค์ความรู้ที่น้องๆ เยาวชนของเราสามารถเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สาคัญคือเพื่อก้าวไปแข่งขันในระดับนานาชาติและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้


อยากเชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งอยากให้ท่านสื่อมวลชนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจาปี 2566 เพื่อร่วมกันสร้างตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยผ่านการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ เพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิใจ เพราะเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เรามีเยาวชนที่เก่ง ๆ มากมาย ที่ยังรอคอยการส่งเสริมผ่านการแข่งขันระดับประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ และ okmd เองก็พร้อมจะส่งเสริมเยาวชนให้ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนจะก้าวขึ้นเป็นมืออาชีพในระดับสากลต่อไป”
คุณ สวรินทร์ เรืองโรจน์ ตัวแทนผู้ผ่านประสบการณ์ร่วมการแข่งขันฯ กล่าวว่า “การแข่งขันจะทาให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายรูปแบบ เนื่องจากในการแข่งขันก็จะมีกฏกติกาต่าง ๆ ที่ทาให้ต้องคิด ออกแบบ สร้างสรรค์หุ่นยนต์ ให้ทางานที่ต้องการ และยังพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาศให้เราได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนจากนอกห้องเรียน ได้พบเจอเพื่อน ๆ จากหลาย ๆที่ทั่วโลก ทาให้เราได้เรียนรู้ถึงกระบวนการคิด ความรู้ นวัตกรรมและวัฒนธรรม และเรื่องราวอื่น ๆ ของเพื่อน ๆ จากทั้งในและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน”
รายละเอียดการแข่งขันฯ มีดังนี้
ประเภทการแข่งขัน : ROBOMISSION (ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ)
ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคกลาง ในวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 66 ณ เซ็นทรัล ศรีราชา
ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคเหนือ ในวันที่ 28 – 29 ก.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคใต้ ในวันที่ 5 – 6 ส.ค. 66 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 12 – 13 ส.ค. 66 ณ เดอะมอลล์ โคราช
ประเภทการแข่งขัน : ROBOSPORTS (Double Tennis) และ FUTURE ENGINEERS (รถยนต์ไร้คนขับ)
สนามพิเศษ ในวันที่ 24 – 25 ส.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเภทการแข่งขัน : ROBOMISSION FUTURE INNOVATORS (ประเภทโครงงาน)
ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 8 -10 ก.ย. 66 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://gammaco.co.th/wro/ หรือติดต่อฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน 02-4594731- 8 ต่อ 216, 232 โดยการแข่งขันฯ ระดับภูมิภาคเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2566 การแข่งขันฯ สนามพิเศษ พร้อมชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2566 และการคัดเลือกรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 15 – 31 สิงหาคม 2566