วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ “ธรรมนัส-นฤมล” พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

 

วันนี้ (9 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ประวิตร” ลั่น ไม่ง้อเสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทย เพราะมีเสียงพออยู่แล้ว
งอนแล้ว!  บิ๊กป้อมเผยคุยกับธรรมนัส ตกลงจะไม่กินข้าวกับฝ่ายค้าน!
ราชกิจจาฯ ประกาศ ผู้โดยสารรถยนต์นั่งด้านหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศมาตราการรับมือโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ ห้ามเล่นน้ำ-ปะเเป้ง เริ่ม 1 เม.ษ. นี้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบประกันสังคม การขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
“ธรรมนัส” โพสต์แรงฟาดถึงผู้นำ “ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นสามารถพัฒนาได้ หากเรามีผู้นำที่มีความพร้อมและมีวิสัยทัศน์ดี”