วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคำร้องประกันตัว “ทนายอานนท์” และ “เพนกวิน”

ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคำร้องประกันตัว “ทนายอานนท์” และ “เพนกวิน”

ล่าสุดวันนี้ (23 ก.พ.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ออกเอกสารข่าวความว่า นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 81671/2564 และในคดี หมายเลขดำที่ อ1802/2564 และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1180/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) ซึ่งคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้

โดยนายอานนท์ นำภา ในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยแล้ว เห็นว่าตามคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่อ้างว่ามีภารกิจต้องดูแลครอบครัวและต้องทำงานนั้น เห็นว่าเหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่วๆ ไป ไม่ใช่เหตุพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรรณ์ที่ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง

และคดีหมายเลขดำที่ อ1802/2564 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหลายคดี หากให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราว และในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ดังนี้ จึงให้ยกคำร้อง

ส่วนกรณีนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ในคดีหมายเลขดำที่ อ1180/2564 ให้จำเลยนำหลักฐานตามที่อ้างว่ามีการลงทะเบียนเรียนและตารางการเรียนการสอนในภาคที่ 2 ตามที่กล่าวอ้างมาแสดงให้ชัดเจน โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง แล้วจึงจะพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

ทนาย เผย ศาลอาญาใต้ยกคำร้อง ไม่ให้ประกันตัว “อานนท์-เพนกวิน”

ล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. นายกฤษฎางค์ นุตจรัส เปิดเผยว่า วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้อง โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายอานนท์ นำภา และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน ในคดีการชุมนุมที่อยู่ในศาลอาญากรุงเทพใต้คนละ 1 สำนวน โดยในส่วนของ นายพริษฐ์ นั้น แม้ศาลยกคำร้องแต่ก็มีคำสั่งให้นำเอกสารเรื่องการเล่าเรียนศึกษามายื่นต่อศาลเพื่อพิจารณา ส่วนนายอานนท์ ศาลยกคำร้องในเหตุผลที่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพทนายความเพื่อดูแลครอบครัว โดยระบุว่ายังไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

ก่อนหน้านี้ศาลอาญาและศาลจังหวัดพระนครศีอยุธยา มีคำสั่งอนุญาติให้ประกันตัว นายอานนท์ และ นายพริษฐ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ให้ประกันตัวนายอานนท์ นำภา และนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน)

โดยศาลอาญาให้ประกันตัวนายอานนท์ นำภา จำนวน 9 คดี ดังนี้

1. เลขคดีดำที่ อ287/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 200,000 บาท
2. เลขคดีดำที่ อ2847/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 90,000 บาท
3. เลขคดีดำที่ อ2948/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
4. เลขคดีดำที่ อ2887/2564

(จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
5. เลขคดีดำที่ อ2888/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
6. เลขคดีดำที่ อ1629/2564 วงเงินประกัน 100,000 บาท
7. เลขคดีดำที่ อ2804/2564 วงเงินประกัน 100,000 บาท
8. เลขคดีดำที่ อ2495/2564 วงเงินประกัน 100,000 บาท
9. เลขคดีดำที่ อ3124/2564 วงเงินประกัน 200,000 บาท

และมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดี

ของศาล ห้ามจำเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันใหม่
เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตำรวจ สำนักงานอัยการหรือศาล หรือได้รับอนุญาตจากศาล แจ้งศูนย์ EM เปิดสัญญาณ ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 

ส่วนนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน) ศาลอาญาให้ประกันตัว จำนวน 8 คดี ดังนี้

1. เลขคดีดำที่ อ286/2564 วงเงินประกัน 90,000 บาท
2. เลขคดีดำที่ อ287/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 200,000 บาท
3. เลขคดีดำที่ อ2847/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 90,000 บาท
4. เลขคดีดำที่ อ2932/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
5. เลขคดีดำที่ อ2948/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 100,000 บาท
6. เลขคดีดำที่ อ1668/2564 (จำเลยที่ 1) วงเงินประกัน 100,000 บาท
7. เลขคดีดำที่ อ2887/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 100,000 บาท
8. เลขคดีดำที่ อ3124/2564 (จำเลยที่ 2) วงเงินประกัน 200,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดี
ของศาล ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตำรวจ สำนักงานอัยการหรือศาล หรือได้รับอนุญาตจากศาล แจ้งศูนย์ EM เปิดสัญญาณ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

และศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ประกันตัวนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ (เพนกวิน) ในคดีหมายเลขดำที่ อ671/2564 ตีวงเงินประกันตัว 150,00 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้ ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาลในทุกด้าน ห้ามกระทำการใดอันเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง